Skip to main content

Głównym celem współczesnej edukacji jest kształcenie osobowości ucznia, w tym jego pozytywnego stosunku do nauki. Rozbudzanie ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

Osiągnięciu tych celów służą właściwe metody nauczania, w tym nowatorski sposób organizowania zajęć lekcyjnych, jakim są metody aktywizujące, czyli metody zwiększające czynny udział uczniów w zajęciach dydaktycznych.

 

Dlaczego metody aktywizujące są tak ważne? 

Badania potwierdziły, że zapamiętujemy 10 procent z tego, co czytamy, 20 procent z tego, co słyszymy, 30 procent z tego, co widzimy, 50 procent z tego, co widzimy i słyszymy, 70 procent z tego, co mówimy, 90 procent z tego, co robimy.

Metod aktywizujących jest wiele, moją ulubioną natomiast jest zdecydowanie metoda projektu.

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem”.

Konfucjusz

Dlaczego metoda projektu?

Metoda projektu uczy rozwiązywania autentycznych problemów oraz koncentruje się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. Uczniowie w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne wypracowują konkretny efekt. Zdobywają doświadczenie rozwiązując realny problem. Pracując w zespole rozwijają swoje mocne strony, nabywają bardzo przydatne umiejętności: planowania i organizacji, komunikacji, autoprezentacji i ewaluacji swoich działań.

Metoda projektu wyzwala potencjał u uczniów, daje satysfakcję wspólnego oglądania rezultatów projektu oraz możliwość angażowania się w proces nauki, który nie jest nudny.

Krótko mówiąc projekty to wspaniała metoda pracy dla ludzi z pasją.

W czym pomaga praca metodą projektu? Kiedy się szczególnie przydaje?

Metoda projektu ze względu na swój interdyscyplinarny charakter pozwala na łączenie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania. Doskonale sprawdza się w grupach wśród uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach i zainteresowaniach. Każdy uczeń ma szansę odnaleźć się na jakimś etapie tworzenia projektu, czuć się ważnym współtwórcą efektu finalnego.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając tę metodą?

Najważniejsza kwestia to podmiotowość ucznia i jego samodzielność w pracy badawczej. To on staje się centralną postacią procesu kształcenia, decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie umówionych terminów). Swoje pomysły, dobór literatury, potrzebnych materiałów ewentualnie konsultuje z nauczycielem.

I tu ważna uwaga. `Nauczyciel powinien przyjąć rolę drugoplanową – stać się osobą wspierającą, obserwatorem i doradcą, koordynatorem – przewodnikiem towarzyszącym uczniowi w rozwiązywaniu zadanego problemu. Należy dać uczniom możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy, nauczyciel raczej naprowadza i inspiruje, niż serwuje gotowe odpowiedzi.

Poniżej mały poradnik jak pracować metodą projektu.