Skip to main content

Zmiany w systemie oświaty

obniżenie wieku szkolnego, protesty rodziców, sprzeczne opinie psychologów i pedagogów – wszystko to wprowadza niepokój i zamęt w życiu rodzica, który z przerażeniem patrzy na swojego sześciolatka.

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich stopniowo przesuwano i modyfikowano.

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014  to rodzice  decydowali o tym czy ich 6-letnie dziecko rozpoczynało naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czy też  kontynuowało wychowanie przedszkolne. Ten okres zwany okresem przejściowy dotyczył dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007.

14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa, zgodnie z którą od 1 września 2014 r.:

 • klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów;
 • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.;
 • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

Od 1 września 2015 r.:

 • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Zatem rok szkolny 2015/2016 to ostatni rok „mieszany” w którym oprócz wszystkich sześciolatków (cały rocznik 2009) naukę w klasie pierwszej podejmą niektóre siedmiolatki urodzone w roku 2008 (od 1 lipca do 31 grudnia).

Co z tego wynika? Rok szkolny 2016/2017 będzie pierwszym rokiem szkolnym gdzie w pierwszych klasach będą uczyły się już tylko dzieci sześcioletnie.

Zatroskanym rodzicom przyszłych sześciolatków może nasunąć się pytanie: Czy mój sześciolatek poradzi sobie w szkole?  Co każde dziecko kończące przedszkole powinno wiedzieć i potrafić?

Oto lista umiejętności dziecka kończącego przedszkole:

Społeczne

 • rozumie to, co mówią do niego dzieci i dorośli oraz wie, czego od niego oczekują,
 • współdziała z rówieśnikami i dorosłymi w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
 • rozumie reguły i stara się do nich stosować (np. czeka na swoją kolej, jeśli chce coś po- wiedzieć),
 • radzi sobie w typowych dla wieku sytuacjach życiowych,
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Samoobsługowe

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
 • potrafi skorzystać z toalety,
 • potrafi samodzielnie zjeść posiłek,
 • dba o swoje rzeczy.

Komunikacyjne

 • wypowiada się na różne tematy w sposób zrozumiały dla dzieci i dorosłych,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie,
 • stara się słuchać innych i pyta o sprawy, które są dla niego ważne lub niezrozumiałe.

Fizyczne

 • jest sprawne fizycznie stosownie do swoich możliwości (np. biega, uczestniczy w grach zespołowych, chętnie gra w piłkę lub tańczy),
 • dba o swoje zdrowie (np. zaczyna dostrzegać związek pomiędzy właściwym odżywianiem się a zdrowiem).

Matematyczne

 • interesuje się liczeniem i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
 • dodaje i odejmuje na palcach,
 • porównuje liczebność zbiorów, czyli określa, który zbiór jest większy, a który mniejszy,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi (pierwszy, drugi, trzeci itd.),
 • rozróżnia prawą i lewą stronę,
 • określa położenie przedmiotów (np. miś siedzi na krześle, kot siedzi pod stołem),
 • rozróżnia pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące.

Ponadto w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania dziecko

 • określa kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki,
 • rozpoznaje i zapamiętuje przedmioty na obrazkach,
 • rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, prawidłowo trzyma kredkę i umiejętnie posługuje się nożyczkami,
 • interesuje się czytaniem i pisaniem (np. słucha opowiadań, baśni, rozmawia o nich),
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w krótkich słowach.